90 % firem už nemusí zveřejňovat výkaz zisků a ztrát v obchodním rejstříku

90 % firem už nemusí zveřejňovat výkaz zisků a ztrát v obchodním rejstříku


Od roku 2016 platí důležitá novinka pro malé a střední podnikatele (a řadu neziskových organizací). Na vykazování vašich financí totiž postačí zjednodušená forma výkaznictví založená na peněžním deníku a knize pohledávek a závazků.

Co to znamená v praxi?

Přes 90 % podnikatelů už nemusí zveřejňovat výkazy zisků a ztrát v obchodním rejstříku a odkrývat tak tyto informace konkurenci.

Tento zjednodušený režim mohou, mimo spolků a církví, používat i obecně prospěšné společnosti, myslivecká sdružení, příspěvkové organizace, nadační fondy nebo družstva, která však nejsou podmíněna kontrolou závěrky auditorem.

Zákonem jsou rozlišovány čtyři kategorie účetních jednotek (dle velikosti majetku, výše čistého obratu a počtu zaměstnanců), na jejichž základě se určí např. nutnost vedení podvojného účetnictví nebo vypracování výroční zprávy:

Mikro účetní jednotka
 • aktiva do 9 000 000 Kč, čistý obrat do 18 000 000 Kč, průměrný počet zaměstnanců během účetního období do 10
 • může vést jednoduché účetnictví
 • v závěrce neuvádí přehled o peněžních tocích a změnách kapitálu
 • účetní závěrku může zveřejnit bez výkazu zisku a ztráty (tzn. nemusí výkaz zisku a ztrát již zveřejňovat v obchodním rejstříku)
 • nemusí oceňovat svůj majetek a závazky

Malá účetní jednotka
 • aktiva do 100 000 000 Kč, čistý obrat do 200 000 000 Kč, průměrný počet zaměstnanců během účetního období do 50
 • má stejné povinnosti jako mikro účetní jednotka
 • účetní závěrka nemusí být ověřená auditorem, pokud aktiva nepřesahují 40 milionů korun, čistý roční obrat přes 80 milionů korun a pokud nemá více než 50 zaměstnanců

Střední účetní jednotka
 • aktiva do 500 000 000 Kč, čistý obrat do 1 000 000 000 Kč, průměrný počet zaměstnanců během účetního období do 250
 • vede podvojné účetnictví
 • účetní závěrka musí být ověřená auditorem a zveřejněná v úplné podobě
 • ve výroční zprávě nemusí uvádět nefinanční informace

Velká účetní jednotka
 • aktiva do 500 000 000 Kč, čistý obrat do 1 000 000 000 Kč, průměrný počet zaměstnanců během účetního období do 250 (vždy ale pokud jde o subjekt veřejného zájmu nebo tzv.  vybranou účetní jednotku)
 • vede podvojné účetnictví
 • účetní závěrka musí být ověřená auditorem a společně s výroční zprávou zveřejněna v úplné podobě
 • sestavuje zprávu o platbách vládám

Bližší informace najdete přímo v aktuálním znění zákona o účetnictví zde http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-563

Praktické tipy a zkušenosti z praxe, které vám pomohou v každodenním podnikání, se dozvíte také na seminářích a kurzech Českého vzdělávacího centra a za jediný den tak zjistíte více než lety pokusů a omylů.