Obchodní podmínky

společnosti České vzdělávací centrum s.r.o.
ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích seminářů, kurzů a obdobných akcí

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") společnosti České vzdělávací centrum s.r.o., se sídlem Rokycanova 229/20, Olomouc, IČ: 64619176, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 14342 (dále jen "pořadatel"), upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona c. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník"), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vznikající na základě a v souvislosti se smlouvou o poskytování služeb ohledně zajišťování vzdělávacích seminářů, kurzů a akcí (dále jen "smlouva o poskytování služeb") uzavíranou mezi pořadatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen "klient").

1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě o poskytování služeb či smlouvě o realizaci semináře. Odchylná ujednání ve smlouvě o poskytování služeb či smlouvě o realizaci semináře mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb či smlouvě o realizaci semináře.

1.3. Znění obchodních podmínek může pořadatel měnit či doplňovat. Tímto nejsou dotčeny práva a povinnosti smluvních stran vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

2.1. Webová stránka pořadatele umístěná na internetové adrese www.cvc.cz (dále jen "webová stránka") obsahuje bližší informace o vzdělávacích seminářích, kurzech a akcích zajišťovaných pořadatelem (dále jen jako "vzdělávací akce"). Nabídka vzdělávacích akcí zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webové stránce.

2.2. Smlouvu o poskytování služeb lze uzavřít v českém jazyce.

2.3. Smlouva o poskytování služeb se uzavírá na základě návrhu na uzavření smlouvy o poskytování služeb ­ objednávky ­ účinné ze strany klienta prostřednictvím objednávkového formuláře umístěného na webové stránce (dále jen "objednávka"). Objednávka určité vzdělávací akce musí obsahovat identifikační údaje klienta a musí z ní být zřejmé, ke které vzdělávací akci se vztahuje.

2.4. Před zasláním objednávky pořadateli je klientovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnosti klienta zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

2.5. Objednávku klient odešle pořadateli kliknutím na tlačítko "objednat" na webové stránce.

2.6. V návaznosti na doručení objednávky pořadateli zašle pořadatel na emailovou adresu určenou klientem v objednávce (dále jen "adresa klienta") potvrzení o přijetí objednávky (dále jen "akceptace"). Doručením akceptace klientovi je smlouva o poskytování služeb uzavřena.

2.7. Klient souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o poskytování služeb. Náklady vzniklé klientovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služeb (např. náklady na připojení k internetu) si hradí klient sám, přičemž ty se neliší od základní sazby.

2.8. V případě, že má klient zájem o uzavření smlouvy o poskytování služeb jiným způsobem než prostřednictvím objednávky účinné prostřednictvím objednávkového formuláře, může pořadatele kontaktovat emailem, telefonicky či poštou. V takovém případě bude smlouva o poskytování služeb uzavřena na základě návrhu na uzavření smlouvy účinného pořadatelem na elektronickou adresu uvedenou klientem při kontaktu s pořadatelem. Smlouva o poskytování služeb pak vzniká doručením souhlasu s návrhem na uzavření smlouvy ze strany klienta pořadateli. Ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se v takovém případě nepoužije.

2.9. Klient souhlasí s tím, že pořadatel může započít s poskytováním služby dle smlouvy o poskytování služeb neprodleně po jejím uzavření, a to i před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb v těch případech, kdy je klient spotřebitelem.

2.10. Smlouva o poskytování služeb nabývá účinnosti v souladu s ustanovením čl. 5 obchodních podmínek.

3. PŘEDMĚT SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

3.1. Na základě smlouvy o poskytování služeb se pořadatel zavazuje, že zajistí pro klienta možnost účasti na vzdělávací akci, přičemž klient se na základě smlouvy o poskytování služeb zavazuje za to uhradit pořadateli odměnu, a to za podmínek stanovených v čl. 4 obchodních podmínek.

3.2. Pořadatel může zajišťovat vzdělávací akci prostřednictvím třetích osob.

3.3. O účasti na vzdělávací akci poskytne pořadatel klientovi po jejím skončení potvrzení o absolvování formou písemného certifikátu.

3.4. Klient souhlasí s tím, že náležitosti vzdělávací akce se může i po uzavření smlouvy o poskytování služeb měnit (může dojít ke změnám programu akce, změnám ve složení lektorů a vystupujících, změnám místa konání, změnám výukového materiálu či k přesunutí či zrušení vzdělávací akce či její části). O změnách vzdělávací akce bude pořadatel klienta informovat v předstihu.

4. ODMĚNA POŘADATELE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Klient se zavazuje uhradit pořadateli odměnu za zajištění možnosti účasti na vzdělávací akci ve výši dohodnuté ve smlouvě o poskytování služeb.

4.2. Odměna pořadatele nezahrnuje náklady na ubytování v místě konání vzdělávací akce a náklady na dopravu do místa konání vzdělávací akce. V odměně pořadatele však mohou být zahrnuta některá další plnění, pokud se vzdělávací akcí a jejím průběhem přímo souvisí (kupříkladu občerstvení, včetně oběda, podklady, psací potřeby).

4.3. Odměna pořadatele je splatná na základě zálohové faktury pořadatele, a to neprodleně po jejím doručení, nejpozději však do deseti (10) dnů před plánovaným započetím vzdělávací akce. V případě, že je zálohová faktura pořadatelem vystavena méně než deset (10) dnů před plánovaným započetím vzdělávací akce, je splatná ihned. Zálohová faktura bude pořadatelem vystavena v elektronické podobě.

4.4. Odměnu pořadatele nelze hradit poukázkami třetích stran.

4.5. Všechny platby jsou splatné bezhotovostně na účet pořadatele č. 19-0890320267/0100 vedený u Komerční banky, a.s. (dále jen "účet pořadatele").

4.6. Pořadatel je plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen "DPH"). K odměně pořadatele bude v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy a v souladu s těmito právními předpisy připočtena DPH a klient se zavazuje ji uhradit společně s odměnou pořadatele.

4.7. Pořadatel doručí klientovi ohledně všech prováděných plateb daňový doklad či účtenku elektronickou formou, na vyžádání pak v papírově podobě. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

4.8. Případné slevy poskytované pořadatelem nelze vzájemně kombinovat. Slevy je nutné u pořadatele uplatnit vždy pouze před uzavřením smlouvy o poskytování služeb.

4.9. Závazek klienta hradit odměnu je splněna okamžikem připsání příslušné částky na účet pořadatele.

4.10. V případě prodlení klienta s placením peněžitých pohledávek, vzniká pořadateli nárok na úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

5. ÚČINNOST SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

5.1. Smlouva o poskytování služeb nabývá účinnosti okamžikem jejího uzavření.

5.2. V případě, že klient výslovně uvede do objednávky, že má zájem pouze o rezervaci, smlouva o poskytování služeb nabývá účinnosti v okamžiku, kdy dojde ke splnění alespoň jedné z následujících podmínek:

5.2.1. klient potvrdí svůj zájem o účasti na vzdělávací akci telefonicky (klient souhlasí s tím, že takový telefonní hovor může být nahráván);

5.2.2. započetí účasti klienta (jeho pracovníka) na vzdělávací akci nebo její části (fyzická přítomnost klienta či jeho pracovníka);

5.2.3. dojde k uhrazení i části odměny pořadatele klientem.

5.3. V případě, že smlouva o poskytování služeb uzavíraná způsobem uvedeným v čl. 5.2 obchodních podmínek, nenabude účinnosti ani do skončení vzdělávací akce, uplynutím této lhůty smlouva o poskytování služeb bez dalšího zaniká.

6. STORNO PODMÍNKY

6.1. Klient se může ze vzdělávací akce odhlásit, a to elektronickou poštou na adresu pořadatele info @ cvc.cz. V případě, že k odhlášení klienta ze vzdělávací akce stanoveným způsobem dojde nejpozději čtyři (4) dny před jejím plánovaným začátkem, nevzniká pořadateli právo na odměnu. V případě, že k odhlášení klienta ze vzdělávací akce stanoveným způsobem dojde méně než čtyři (4) dny před jejím plánovaným začátkem vzniká pořadateli právo na 100 % jeho odměny dle smlouvy o poskytování služeb. Tímto nejsou dotčena ustanovení obchodních podmínek upravující vztahy se spotřebiteli (čl. 10) a dále ustanovení čl. 6.5 obchodních podmínek.

6.2. V případě, že klientovi vznikne nárok na vrácení části uhrazené odměny dle čl. 6.1 obchodních podmínek, jež byla placena poukázkami či benefity, nebudou klientovi tyto poukázky či benefity vráceny. Hodnota poukázek či benefitů bude v takovém případě odečtena od dalších plnění pořadateli jako sleva na budoucí objednávky klienta u pořadatele.

6.3. Odhlášení se ze vzdělávací akce klientem po uplynutí lhůty stanovené v čl. 6.1 obchodních podmínek nemá žádné účinky a pořadateli náleží odměna dle smlouvy o poskytování služeb v plném rozsahu. Pořadatel musí mít vynahrazeny materiální a lidské zdroje pro realizaci vzdělávací akce.

6.4. V případě neúčasti klienta na vzdělávací akci nebude klientovi poskytnuta finanční či nefinanční náhrada. Pořadatel musí mít vynahrazeny materiální a lidské zdroje pro realizaci vzdělávací akce.

6.5. Pořadateli vždy v plném rozsahu náleží náhrada nákladů za zajištěné občerstvení a stravování. Tímto nejsou dotčena ustanovení obchodních podmínek upravující vztahy se spotřebiteli (čl. 10).

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1. Pořadatel je oprávněn používat obchodní firmu/název/jméno klienta pro marketingové účely jako tzv. reference, a to ve všech druzích propagačních materiálů (bez ohledu na formu těchto propagačních materiálů či formu, kterou jsou sdělovány).

7.2. Klient přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.3. Smluvní strany se vzdávají svého práva vznášet námitky proti platnosti smlouvy o poskytování služeb z důvodu její neurčitosti.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

8.1. Ochrana osobních údajů klienta, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o ochraně osobních údajů").

8.2. Klient, který je fyzickou osobou, souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, emailová adresa, elektronické kontakty na sociálních sítích, identifikační číslo, daňové identifikační číslo a informace o předchozích objednávkách (dále "osobní údaje").

8.3. Klient souhlasí se zpracováním osobních údajů pořadatelem, a to pro účely evidence smlouvy o poskytování služeb a plnění práv a povinností s touto smlouvou souvisejících a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení pořadatelem či třetími osobami. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření smlouvy o poskytování služeb.

8.4. Klient bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat pořadatele o jakékoliv změně v osobních údajích.

8.5. Zpracováním osobních údajů klienta může pořadatel pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Osobní údaje mohou být pořadatelem předávány třetím osobám.

8.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8.7. Klient potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8.8. V případě, že by se klient domníval, že pořadatel nebo zpracovatel (čl. 8.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života klienta nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

8.8.1. požádat pořadatele nebo zpracovatele o vysvětlení,

8.8.2. požadovat, aby pořadatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

8.9. Požádá-li klient o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu pořadatel povinen tuto informaci předat. Pořadatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

8.10. Klient souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami nebo podnikem pořadatele na elektronické kontakty a adresu klienta a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení pořadatele nebo obchodních sdělení třetích osob na elektronické kontakty a adresu klienta.

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

9.1. Pořadatel může od smlouvy o poskytování služeb kdykoliv i částečně odstoupit, zejména pokud se vzdělávací akce nekoná, a to odstoupením zaslaným na adresu klienta, včetně zpráv označených či nadepsaných textem „zrušení semináře“, „informace o zrušení semináře“ či obdobným textem. V případě, že dojde k odstoupení od smlouvy o poskytování služeb podle předchozí věty, vrátí pořadatel klientovi uhrazenou odměnu nebo její poměrnou část.

9.2. Pořadatel může od smlouvy o poskytování služeb kdykoliv odstoupit také v případě, že klient poruší povinnost vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb či poruší obecně závazné právní předpisy. V takovém případě nevzniká klientovi nárok na vrácení uhrazené odměny.

10. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO SMLOUVU UZAVÍRANOU SE SPOTŘEBITELEM

10.1. V případě, kdy je klient spotřebitelem, platí také ustanovení čl. 10.2 až čl. 10.7 a 11.1 až 11.7 obchodních podmínek.

10.2. Klient svá práva vyplývající z odpovědnosti pořadatele za vady plnění uplatňuje u pořadatele písemně elektronickou poštou na kontaktní adrese.

10.3. Mimosoudního vyřizování stížností spotřebitele zajišťuje pořadatel prostřednictvím elektronické adresy info @ cvc.cz. Informaci o vyřízení stížnosti klienta zašle pořadatel na elektronickou adresu klienta.

10.4. Pořadatel je oprávněn k podnikání na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

10.5. Klient, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že nemůže odstoupit od takové smlouvy o poskytování služeb, jež byla splněna s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

10.6. Nejde-li o případ uvedený v čl. 10.5 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit, je klient, který je spotřebitelem, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku oprávněn od smlouvy o poskytování služeb odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od jejího uzavření. Pro takové odstoupení od smlouvy může klient využít vzorový formulář poskytovaný pořadatelem, který je uveden v příloze obchodních podmínek. Odstoupí-li klient od smlouvy podle tohoto ustanovení je klient povinen uhradit pořadateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté pořadatelem do okamžiku odstoupení od smlouvy.

10.7. Pořadatel není ve vztahu ke klientovi vázán žádnými kodexy chování.

10.8. Klient, který je spotřebitelem, se může pro mimosoudního řešení spotřebitelských sporů obrátit na nejbližší provozovnu České obchodní inspekce, viz. www.coi.cz.

11. REKLAMAČNÍ ŘÁD

11.1. Klient má právo podat reklamaci poskytnuté vzdělávací akce.

11.2. Reklamaci nebo stížnost uplatňuje klient vždy písemně neprodleně po zjištění příčiny reklamace, a to na adresu pořadatele.

11.3. Písemná reklamace musí obsahovat: kontaktní údaje (IČ, název společnosti, adresu sídla, příp. korespondenční adresu), jméno a příjmení účastníka akce nebo osoby, která za klienta reklamaci vyřizuje včetně telefonního a e-mailového kontaktu, identifikaci akce - datum, název, případně číslo faktury k dané akci, důvod reklamace.

11.4. Nebude-li zaslaná písemnost klienta obsahovat výše uvedené údaje nezbytné pro řádné podání reklamace, nebude tato písemnost přijata k dalšímu řízení.

11.5. Pořadatel je povinen reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu byla reklamace doručena, pokud se se klientem nedohodne na lhůtě delší.

11.6. Odpovědná osoba prověří meritum reklamace a to zejména porovnáním hodnocení vzdělávací akce klientem a hodnocení stejné akce ostatními účastníky stejné akce, konzultací s lektorem, apod. Je-li reklamace posouzena jako zcela nebo částečně důvodná, vyřídí reklamaci nabídnutím náhrady absolvované akce účastí na stejné akci v příštím termínu, účastní na obdobné akci pořádané pořadatelem nebo vrácením přiměřené části účastnického poplatku, případně jiným způsobem dohodnutým s klientem.

11.7. V případech, kdy je reklamace posouzena jako nedůvodná, je klient písemně informován o důvodech zamítnutí reklamace.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Pokud vztah založený smlouvou o obchodním zastoupení obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že se vztah řídí českým právem. Právní vztah založený smlouvou o poskytování služeb se řídí zejména občanským zákoníkem s tím, že pro účely vztahu mezi pořadatelem a klientem se:

12.1.1. vylučuje použití zachovávaných obchodních zvyklostí ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku v případě, kdy je klient podnikatelem;

12.1.2. vylučuje ustanovení § 1748 a § 1763 občanského zákoníku;

12.1.3. vylučuje použití ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku v případě, kdy je klient podnikatelem.

12.2. Přílohu obchodních podmínek tvoří formulář pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb spotřebitelem.

12.3. Smlouva o poskytování služeb včetně obchodních podmínek je archivována pořadatelem v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

12.4. Kontaktní údaje pořadatele: emailová adresa info @ cvc.cz, telefon 585 227 076.

V Olomouci dne 1. ledna 2017

PŘÍLOHA

Vzorový formulář k odstoupení od smlouvy o poskytování služeb

(V souladu s § 1829, odst. (1) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a nařízení č. 363/2013 Sb., nařízení vlády o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv)

Odstoupení od smlouvy

Adresát:

České vzdělávací centrum, s.r.o.
Rokycanova 229/20
779 00 Olomouc
IČ: 64619176

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o poskytování služeb ........ pod číslem objednávky ........ .

Datum objednání:
Datum obdržení:
Jméno a příjmení spotřebitele:
Číslo účtu pro vrácení kupní ceny:
Adresa spotřebitele:
Podpis spotřebitele: (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
Datum: