Podmínky použití

1. Souhlas

Váš přístup a používání této webové stránky podléhají následujícím smluvním podmínkám a příslušným zákonům. Vstupem a prohlížením této webové stránky přijímáte bez omezení a výhrad tyto smluvní podmínky a potvrzujete, že tyto smluvní podmínky nahrazují veškeré další dohody týkající se používání této webové stránky uzavřené mezi Vámi a společností České vzdělávací centrum s.r.o. a tyto dohody nejsou nadále v platnosti.

2. Informace / podmínky

Informace o seminářích a produktech uvedené na této webové stránce poskytla společnost České vzdělávací centrum s.r.o. a tyto informace jsou určeny pouze pro obecné účely. Jakákoli prezentace produktů a služeb umístěná na této webové stránce je tak výlučně informativního charakteru a společnost České vzdělávací centrum s.r.o. není povinna uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, se nepoužije.

3. Používání informací

Na těchto webových stránkách můžete libovolně vyhledávat, nicméně přístup, stahování nebo používání informací z těchto webových stránek, včetně veškerého textu, obrázků a audio a video nahrávek (“Informace”), může sloužit pouze pro nekomerční účely. Nejste oprávněni distribuovat, obměňovat, provádět přenos, znovu používat, přeposílat poštou nebo používat tyto Informace pro komerční účely bez písemného souhlasu ze strany společnosti České vzdělávací centrum s.r.o. Musíte zachovat a reprodukovat veškerá upozornění o autorských právech obsažených v a/nebo vztahujícím se k Informacím, které stahujete. Berete na vědomí, že tyto Informace, které jsou zobrazeny nebo které si můžete přečíst na této webové stránce, jsou předmětem ochrany podle autorského práva, pokud není uvedeno jinak, a nesmí být použity, pokud není uvedeno v těchto Smluvních podmínkách nebo v textu na této webové stránce, bez písemného odsouhlasení ze strany společnosti České vzdělávací centrum s.r.o. Společnost České vzdělávací centrum s.r.o. v žádném případě nezaručuje, že použití materiálu zobrazeného na této webové stránce nepoškodí práva třetích stran, které nepatří nebo nejsou přidruženými společnostmi České vzdělávací centrum s.r.o. S výjimkou předchozího omezeného oprávnění Vám tímto není udělena žádná licence nebo jiné právo k těmto Informacím společnosti České vzdělávací centrum s.r.o.

4. Práva k ochranným známkám a dalším nehmotným statkům

Tímto berete na vědomí, že jakékoli označení slovní, kombinované nebo obrazové produktů a služeb uvedené na této webové stránce představuje ochranné známky společnosti České vzdělávací centrum s.r.o. Tato webová stránka může dále obsahovat nebo uvádět majetkové informace, technologie, produkty, postupy nebo jiné, které jsou způsobilé být předmětem ochrany nehmotného statku (práva duševního vlastnictví), ke kterým společnosti České vzdělávací centrum s.r.o. a/nebo dalším stranám náleží majetková nebo jiná práva. Tímto Vám neudělujeme žádné licence nebo jiná práva k těmto ochranným známkám, obchodnímu tajemství, technologiím, výrobkům, postupům nebo jiným nehmotným statkům způsobilým být předmětem duševního vlastnictví společnosti České vzdělávací centrum s.r.o. a/nebo třetích stran.

5. Omezení odpovědnosti

I když společnost České vzdělávací centrum s.r.o. vynaložila veškeré úsilí k poskytnutí přesných a aktuálních informací, informace mohou obsahovat technické nepřesnosti a typografické chyby. Společnost České vzdělávací centrum s.r.o. si vyhrazuje právo provést změny, opravy a/nebo zlepšení s ohledem na poskytnuté informace a výrobky a programy popsané v těchto informacích kdykoliv bez předchozího upozornění. Společnost České vzdělávací centrum s.r.o. neposkytuje žádné záruky s ohledem na ani nedopovídá za přesnost informací. Společnost České vzdělávací centrum s.r.o. nepřebírá žádný závazek nebo odpovědnost za možné chyby nebo opomenutí s ohledem na text obsažený na této webové stránce. VEŠKERÉ INFORMACE JSOU POSKYTNUTY TAK, JAK JSOU ZOBRAZENY. SPOLEČNOST ČESKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM S.R.O. NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY S OHLEDEM NA, ANI NEODPOVÍDÁ ZA ÚPLNOST A PŘESNOST INFORMACÍ ZOBRAZENÝCH NA TÉTO WEBOVÉ STRÁNCE NEBO JEJICH MOŽNÉ POUŽITÍ. TUDÍŽ UŽIVATEL TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK MUSÍ PEČLIVĚ ZVÁŽIT TYTO INFORMACE. SPOLEČNOST ČESKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM S.R.O. ANI ŽÁDNÁ JINÁ STRANA, KTERÁ SE PODÍLÍ NA TVORBĚ, VÝROBĚ NEBO POSKYTNUTÍ TÉTO WEBOVÉ STRÁNKY NEBUDE POVINNA K NÁHRADĚ JAKÉKOLIV PŘÍMÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ, NEPŘÍMÉ NEBO PENÁLNÍ ŠKODY NEBO NEMAJETKOVÉ ÚJMY, KTERÉ MOHOU VZNIKNOUT V SOUVISLOSTI S PŘÍSTUPEM NA, POUŽÍVÁNÍM NEBO NESCHOPNOSTÍ POUŽÍVAT TUTO WEBOVOU STRÁNKU A ZA ŽÁDNÉ DALŠÍ CHYBY NEBO OPOMENUTÍ V OBSAHU NA TÉTO WEBOVÉ STRÁNCE NAD RÁMEC PŘÍSLUŠNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PLATNÝCH A ÚČINNÝCH V ČESKÉ REPUBLICE. Dále společnost České vzdělávací centrum s.r.o. nepřebírá žádnou odpovědnost a nebude povinná k náhradě případné škody způsobené počítačovými viry nebo dalšími škodlivými programy, které mohou napadnout Vaše počítačové vybavení nebo jiný majetek následkem Vašeho přístupu na tuto webovou stránku nebo používáním těchto Informací. Společnost České vzdělávací centrum s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv odpojit tuto webovou stránku bez předchozího upozornění a nenese za to žádnou odpovědnost.

6. Informace, které nám poskytnete

Kromě údajů, které jsou chráněné našimi pravidly na ochranu soukromí, jakákoliv sdělení nebo materiál, který zasíláte na webovou stránku prostřednictvím elektronické pošty nebo jiným způsobem, včetně údajů, otázek, připomínek, návrhů nebo obdobně, budou zpracovány jako neutajené a nechráněné. Veškeré údaje, které posíláte, se stávají vlastnictvím společnosti České vzdělávací centrum s.r.o. a mohou být používané k jakýmkoliv účelům, například reprodukci, zpřístupnění, přenosu, publikaci, vysílání nebo zasílání poštou. Navíc společnost České vzdělávací centrum s.r.o. může libovolně používat bez nároku na kompenzaci Vaší straně veškeré nápady, návrhy, know-how nebo techniky obsažené ve sděleních, které jste nám zaslali na tuto webovou stránku, za jakýmkoliv účelem (například vývoj, tvorba nebo marketingové aktivity využívající informace pocházející z těchto Vašich sdělení).

7. Odkaz na tuto webovou stránku

Společnost České vzdělávací centrum s.r.o. neposuzovala obsah webových stránek třetích stran, které odkazují na tuto webovou stránku a nenese odpovědnost za obsah těchto stránek nebo jiných stránek odkazujících na tuto webovou stránku. Pokud chcete propojit odkazem Vaši webovou stránku s naší webovou stránkou, můžete ji propojit odkazem pouze k domovské (úvodní) stránce. Nesmíte odkázat k dalším stránkám (podstráním) v rámci této webové stránky bez předchozího písemného souhlasu ze strany společnosti České vzdělávací centrum s.r.o. Citování nebo používání jedné nebo více částí této webové stránky na webové stránce třetích stran je bez předchozího písemného souhlasu uděleného společností České vzdělávací centrum s.r.o. obdobně zakázané.

8. Odkazy na webové stránky třetích stran

Na této webové stránce mohou být uvedeny odkazy na webové stránky třetích stran v zájmu a pro usnadnění používání návštěvníkům této webové stránky. Společnost České vzdělávací centrum s.r.o. nepřijímá žádnou odpovědnost za tyto odkazy na další webové stránky, zejména nejsme odpovědni za přesnost a legálnost obsahu těchto odkazovaných stránek. Neneseme žádnou odpovědnost plynoucí z porušení nebo opomenutí ochrany soukromí třetími stranami.

9. Zasílání zpráv a jiné vkládání dat třetími osobami na tuto webovou stránku

I když společnost České vzdělávací centrum s.r.o. může čas od času monitorovat nebo pročítat diskuze, chaty, zasílané zprávy, přenosy, vývěsky a obdobné prostory určené k vložení dat odeslanými třetími osobami na této webové stránce, společnost České vzdělávací centrum s.r.o. nenese žádnou odpovědnost takto činit a není odpovědná s ohledem na obsah těchto sekcí ani za chyby, pomluvy, urážky na cti, urážky, opomenutí, nepravdy, obscénnost, pornografii, neuctivost, nebezpečí, odtajnění soukromí nebo nepřesnosti obsažené v informacích v této sekci na webové stránce společnosti. Je zakázáno zasílání zpráv nebo přenos nezákonného, vyhrožujícího, urážlivého, hanlivého, obscénního, skandálního, pobuřujícího, pornografického nebo jinak neuctivého materiálu, jenž by mohl dát podnět nebo povzbuzovat chování, které může být považované za trestný čin, dát podnět ke vzniku občanskoprávní odpovědnosti nebo jiným způsobem porušovat právo. Společnost České vzdělávací centrum s.r.o. bude plně spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení a/nebo v rámci příslušného správního či soudního řízení, které bude požadovat nebo nařizovat společnosti České vzdělávací centrum s.r.o. odtajnění totožnosti osoby, která odeslala takové informace nebo materiál.

10. Následky

Pokud zjistíme, že jste porušili jakoukoliv ze smluvních podmínek obsažených v tomto dokumentu, můžeme okamžitě učinit nápravná opatření včetně zabránění uživateli využívat služeb nabízených společností České vzdělávací centrum s.r.o. a odstranění takových problematických informací, údajů a obsahu z našich webových stránek od tohoto uživatele, a to kdykoliv a bez předchozího upozornění. V případě, že naše strana utrpí újmu, tedy škodu a/nebo včetně jakékoli újmy nemajetkové, následkem porušení těchto smluvních podmínek z Vaší strany, můžeme po Vás na základě našeho výhradního uvážení požadovat náhradu jakékoli takové újmy.

11. Revize

Společnost České vzdělávací centrum s.r.o. může kdykoliv revidovat tyto smluvní podmínky prostřednictvím aktualizace zasílání zpráv. Jste vázáni těmito revizemi, a tudíž byste měli pravidelně navštěvovat tuto webovou stránku, abyste si udrželi přehled o aktuálním znění smluvních podmínek, kterými jste vázáni.